Styre og vedtekter

 

Vedtekter:

Vedtatt på stiftelsesmøtet i Oslo, 19. november 2011.

1. Stiftelse og navn

Økogrend Sørum (heretter kalt Foreningen) er en forening, stiftet 19.11.2011 i Oslo.

2. Formål og grunnlag

 1. Foreningen arbeider for å realisere et boligområde i Sørum kommune basert på økologiske og sosiale prinsipper.
 2. Foreningen er livssynsmessig og partipolitisk uavhengig.

3. Medlemskap

 1. Enhver som støtter foreningens formål og betaler kontingent, kan bli medlem av foreningen.
 2. Medlemskap gjelder fra det tidspunkt medlemmet betaler kontingent.
 3. Medlemskap opphører når medlemmet melder seg ut skriftlig eller ekskluderes.
 4. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Endringer gjelder fra og med påfølgende år.

4. Vedtak og valg

 1. Ved avstemninger i foreningen gjelder vanlig flertall (1/2), dersom ikke annet er fastsatt i vedtektene.
 2. Kun medlemmer kan inneha tillitsverv i foreningen.

5. Årsmøtet

 1. Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og skal arrangeres hvert år i perioden januar-mars.
 2. Innkalling til årsmøtet skal sendes medlemmene senest tre uker før møtet.
 3. Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, samt forslag til saksliste.
 4. Alle medlemmer har tale- og stemmerett på årsmøtet.
 5. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
  1. Årsmelding for forrige år
  2. Regnskap for forrige år
  3. Budsjett for inneværende år
  4. Kontingentsats
  5. Valg av styre
  6. Foreningens forretningsadresse
  7. Saker som medlemmene melder inn senest én uke før møtet.
  8. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som er nevnt i innkallingen, og kan ikke holdes i juli, julen eller påsken. For øvrig gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

6. Styret

 1. Styret er foreningens høyeste organ mellom årsmøtene.
 2. Årsmøtet velger fire eller seks faste styremedlemmer, herav leder og kasserer. Hvis mulig skal det også 3. velges nummererte varamedlemmer til styret.
 3. Styremedlemmer velges for to år. Ved første ordinære årsmøte velges halvparten av styremedlemmene for ett år.
 4. Sørum Økoforening velger en fast styremedlem i Økogrend Sørum, med personlig vara. Vedkommende behøver ikke å være medlemmer av Økogrend Sørum.
 5. Varamedlemmer har alltid tale- og forslagsrett i styret, og trer inn med stemmerett for faste styremedlemmer som melder forfall.
 6. Dersom en fast styremedlem trekker seg, rykker øverste varamedlem opp til fast plass fram til neste årsmøte.
 7. Dersom leder, sekretær eller kasserer trekker seg, og ingen av de gjenværende styremedlemmene har mulighet til å ta over vervet, kan styret enstemmig supplere seg selv fram til neste årsmøte.
 8. Styret møtes fysisk eller elektronisk når lederen eller minst to styremedlemmer krever det. Lederen har ansvar for å innkalle til styremøte med minst én ukes varsel.
 9. Styret er vedtaksdyktig når møtet er lovlig innkalt, og minst tre styremedlemmer med stemmerett, blant disse leder eller sekretær, er til stede. Vedtak kan også fattes på e-post eller telefon, etter nærmere retningslinjer fastsatt av styret selv.
 10. Eventuelle ansatte i foreningen har stemmerett på styremøter kun hvis vedkommende også er medlem i styret. Ellers har ansatte tale- og forslagsrett.

7. Økonomi

 1. Foreningen er økonomisk selvstendig. Styret står ansvarlig overfor årsmøtet for forvaltningen av foreningens midler.
 2. Styrets leder og én annen styremedlem i felleskap har signatur- og prokurarett på vegne av foreningen.

8. Tilslutning til andre organisasjoner

Styret kan med ⅔ flertall vedta tilslutning til andre organisasjoner og kampanjer. Påfølgende årsmøte kan med vanlig flertall vedta å trekke tilbake slike tilslutninger.

9. Suspensjon og eksklusjon

 1. Medlemmer som åpenbart motarbeider foreningens arbeid og/eller formål kan ekskluderes.
 2. Eksklusjon vedtas av årsmøtet med ⅔ flertall.
 3. Styret kan med ⅔ flertall vedta å suspendere et medlem fram til neste årsmøte.

10. Oppløsning

 1. Vedtak om oppløsning av foreningen kan kun fattes av ordinært årsmøte med ¾ flertall, eller ⅔ flertall på to etterfølgende ordinære årsmøter.
 2. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler i utgangspunktet Sørum Økoforening. Årsmøtet som vedtar endelig oppløsning kan med ⅔ flertall vedta at midlene i stedet tilfaller et annet formål til støtte for økologisk og sosial boligbygging.

11. Vedtektene

 1. Disse vedtektene kan kun endres av årsmøtet med ⅔ flertall.
 2. Vedtektsendringer gjelder fra første dag etter årsmøtet er hevet, eller fra vedtakstidspunktet hvis årsmøtet vedtar dette med ¾ flertall.

Styret:

Beate Wølner (leder)
Line Larsen
Kristian Wølner (sekretær)
Harald Ringstad
Terje Wølneberg

Vara: Ellen Fonneløp

Kontakt:

beate.wolner(at)gmail.com
line1967(at)gmail.com
kristianwolner(at)gmail.com

Powered by WordPress. Designed by WooThemes