Prosjektbeskrivelse

Målgruppe

Vi ønsker stor variasjon i beboergruppen, med både lokalbefolkning og folk fra urbane strøk. Dette kan oppnås ved å ha forskjellige størrelser og prisklasser på boenhetene, med mulighet for både selveier og leide boliger. Det bør være boliger tilpasser barnefamilier, enslige og eldre, personer med omsorgsbehov og funksjonshemmede, men også muligheter for hospitanter (enkeltrom/kollektiv).

Arealbruk og bygninger

Vi ønsker å etablere et boligområde med ca. 30 boenheter (dvs. en tetthet tilsvarende et eneboligfelt med tomter på 800-900 m2). I utformingen av boligfeltet vil vi ta hensyn til eksisterende bebyggelse på området, arealutnyttelse og økologisk bærekraft. Arealbruken på feltet bør være romslig, men bygg kan med fordel samles for å gi plass til større sammenhengende grøntarealer. Aktuelle hustyper er rekkehus, eneboliger, og flergenerasjonsboliger. Rekkehus gir store gevinster når det gjelder energibruk i forhold til eneboliger. Det er også ønskelig å integrere mindre leiligheter for enslige, unge etablerere og eldre.

Vi ønsker å benytte det nyeste og beste av miljøvennlig teknologi og materialer når byggeprosessen begynner. Det må være en balanse mellom teknologi og brukervennlighet som gjør husene enkle i bruk. Vi vil være åpne for å bygge hus basert på ulike teknologier, gjerne som del av forskningsprosjekter på miljøvennlig husbygging.

Vi ønsker at byggene skal inngå som en del av et helhetlig bygningsmiljø på Rånåsfoss. Byggene vil tilpasses i skala, materialbruk og form til den omkringliggende bebyggelsen. Vi vil også undersøke og hente inspirasjon fra historisk byggeskikk i området, for eksempel i materialbruk. Vi ønsker å prosjektere i en nøktern stil med trehus og skråtak, samtidig som vi åpner opp for moderne formspråk for eksempel ved oppdeling av takflaten. Området er vendt mot toglinjen, og vil derfor være meget synlig herfra. Vi ønsker at området har en harmonisk fremtoning, oppbrutt av vegetasjon. Bebyggelsen samles rundt tre tun. Vi vil også ta hensyn til synlighet fra Akershus Energi. Mot denne siden av tomten vil vi bryte opp med vegetasjon, og tilpasse bebyggelsen for å skape et nedtonet uttrykk.

Felles arealer og fasiliteter

Vi vil legge vekt på gode felles grøntarealer med et rikt utvalg nyttevekster. Hvis jordsmonnet tillater det, ønsker vi å sette av en del av fellesområdet til matproduksjon. I tillegg bør boenhetene så langt som mulig ha tilgang på mindre kjøkkenhager i umiddelbar nærhet.

Området bør i hovedsak være bilfritt, med samlet parkering/garasjeanlegg i utkanten av tomta og tilgang til boligfeltet kun for utrykningskjøretøyer, flyttebiler o.l. Unntak fra denne regelen må vurderes for å imøtekomme behovene til beboere som er dårlige til beins. For å redusere behovet for privatbiler og parkeringsplasser, vil vi opprette en bildelering.
Vi vil etablere et felleshus med storkjøkken og forsamlingslokale. Vi vil vurdere muligheten for flere funksjoner i felleshuset, som gjesterom, «gratisbutikk» og felles vaskerom. Felleshuset er et møtested som vil ha en viktig sosial funksjon i området. Det kan også være aktuelt med andre fellesbygg, som verksted og drivhus.

Energi

Vi vil redusere energibehovet mest mulig, og bruke mest mulig lokale energikilder. For å bevisstgjøre beboerne, vil vi etablere et energiregnskap for økogrenda.

Den rivende teknologiske utviklingen gjør det vanskelig å forutsi hvilke teknologier for miljøvennlig energi som vil være best egnet når byggingen starter. Når det gjelder varme, er det aktuelt med solfangere på taket til oppvarming av varmtvann, evt. gulvvarme. Andre alternativer er jordvarme med varmeveksler, eller andre typer varmepumper, for eksempel grunnvarme. Det kan være aktuelt med en egen biobrenselsentral, og det kan også vurderes å koble på kommunalt fjernvarmeanlegg.

Vann og avløp

I et økologisk perspektiv er det viktig å tenke helhetlig. Her hører også kretsløpet av næringsstoffer med. Næringsstoffer i mat, matavfall og avløpsvann kan være ressurser i et økologisk drevet område. Derfor ønsker vi å se på mulighetene for å drive rensing på miljøvennlig forsvarlig vis, gjennom infiltrasjon, rensevåtmark, kompostering eller en kombinasjon av disse. Også her kan det i tiden fram mot byggestart dukke opp nye, aktuelle teknologier. Valg av løsning må gjøres gjennom en vurdering av blant annet arealbehov, i tett dialog med Sørum kommune og naboer.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes